گفته ها و نکته ها - رازداری
دوشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۸۶ ساعت ۱۷:۵۰ بعد از ظهر

هر آن سرّی داری با دوست در مسان منه٬ چه دانی که وقتی دشمن گردد: و هر گزندی که توانی به دشمن مرسان که باشد که وقتی دوست شود.
[سعدی گلستان]

نوشته شده توسط سپهر | لینک ثابت | موضوع: رازداری